Vizualizácie Р3D návrhy interiérov

down-arrow-1-2

ODBORN√Č PORADENSTVO

Predt√Ĺm, ako pre v√°s n√°bytok vyrob√≠me, preberieme s vami vaŇ°e predstavy a poskytneme v√°m odborn√© poradenstvo ńći uŇĺ pri zariańŹovan√≠ nov√©ho interi√©ru ako aj pri zmen√°ch a dozariańŹovan√≠ existuj√ļceho obytn√©ho priestoru n√°bytkom na mieru. Pon√ļkame na v√Ĺber Ň°irok√ļ Ň°k√°lu materi√°lov z beŇĺn√Ĺch cenov√Ĺch kateg√≥ri√≠ aŇĺ po luxusn√© a dizajnov√© rieŇ°enia. Na naŇ°om predajnom mieste si m√īŇĺete pozrieŇ•, ktor√© naŇ°e materi√°ly bud√ļ najviac zodpovedaŇ• farebn√©mu ladeniu v√°Ň°ho interi√©ru. Ak nie ste si ist√≠, m√°me vyŇ°kolen√Ĺ person√°l, ktor√Ĺ v√°m ochotne porad√≠.
Potrebujem poradiҕ

¬†GRAFICK√Ě N√ĀVRH INTERI√ČRU- 3D VIZUALIZ√ĀCIA

Ak chcete vedieŇ•, ako bude v√°Ň° vysn√≠van√Ĺ n√°bytok vyzeraŇ• eŇ°te predt√Ĺm, ako ho pre v√°s vyrob√≠me, vyuŇĺite naŇ°u sluŇĺbu 3D vizualiz√°cie.

Obsahuje samotn√Ĺ n√°vrh n√°bytku podńĺa zvolen√Ĺch krit√©ri√≠. V cene je zahrnut√Ĺ prv√Ĺ n√°vrh zvolen√©ho n√°bytku a n√°sledne dve moŇĺnosti zmien, kedy zapracujeme vaŇ°e poŇĺiadavky. V r√°mci grafick√©ho n√°vrhu pracujeme len s dostupn√Ĺmi prvkami, materi√°lmi a komponentmi, ktor√© vieme dodaŇ•. V√Ĺber materi√°lov a komponentov prisp√īsob√≠me v√°Ň°mu vkusu aj vaŇ°im cenov√Ĺm preferenci√°m. V√Ĺstupom z 3D vizualiz√°cie s√ļ obr√°zky (1 n√°bytkov√Ĺ prvok = 1-3 pohńĺady podńĺa potreby), ktor√© v√°m dod√°me pribliŇĺne do 7-10 dn√≠ prac. dn√≠ na ods√ļhlasenie (v z√°vislosti od n√°rońćnosti z√°kazky).

Potrebn√© podklady na zańćiatok pr√°ce na vizualiz√°cii:

  • P√īdorys priestoru so zak√≥tovan√Ĺmi rozmermi
  • Zak√≥tovan√© v√Ĺvody vody, elektriky
  • V√ĹŇ°ku stropu, rozmery okien, dver√≠ (ak bude okolo nich n√°bytok)
  • Pr√≠padne m√īŇĺete pripojiŇ• aj fotky aktu√°lneho stavu interi√©ru
M√°m z√°ujem o grafick√Ĺ n√°vrh interi√©ru
Komplexn√° realiz√°cia n√°bytku v 4-izbovom byte
Komplexn√° realiz√°cia n√°bytku v 3-izbovom byte

ROZMEROV√Ā A V√ĚROBN√Ā DOKUMENT√ĀCIA

V pr√≠pade z√°ujmu vieme vypracovaŇ• aj podrobn√ļ v√Ĺrobn√ļ dokument√°ciu, ktor√ļ √ļńćtujeme samostatne. V√Ĺstup obsahuje inform√°cie k 3D n√°vrhu n√°bytku, dispozińćn√© rieŇ°enie v priestore, zak√≥tovan√© rozmery jednotliv√Ĺch n√°bytkov√Ĺch prvkov, popis komponentov (√ļchytky, podsvietenie, sortery a in√© vn√ļtorn√© vybavenie), farbu a druh materi√°lu, pr√≠padne aj konkr√©tne spotrebińće, ak si ich budete objedn√°vaŇ• v naŇ°ej spolońćnosti.

V√ĚROBA N√ĀBYTKU

V√Ĺroba vami ods√ļhlasen√©ho n√°vrhu n√°bytku prebieha v naŇ°ej dielni v Plaveckom Mikul√°Ň°i. PouŇĺ√≠vame najmodernejŇ°ie stroje a pracuj√ļ pre n√°s sk√ļsen√≠ a zruńćn√≠ stol√°ri. Vyrob√≠me pre v√°s funkńćn√Ĺ, praktick√Ĺ a nadńćasov√Ĺ n√°bytok prepracovan√Ĺ do detailov.

DOVOZ A VYNOSENIE N√ĀBYTKU

Vyroben√Ĺ n√°bytok dovezieme na miesto urńćenia a zabezpeńć√≠me jeho vynosenie do priestoru. Cena za tieto sluŇĺby je s√ļńćasŇ•ou cenovej ponuky na v√Ĺrobu n√°bytku a jej v√ĹŇ°ka sa vypońć√≠tava individu√°lne v z√°vislosti od vzdialenosti a mnoŇĺstva n√°bytku.

Komplexn√° realiz√°cia n√°bytku v 3-izbovom byte

CENN√ćK SLUŇĹIEB – GRAFICK√Ě N√ĀVRH INTERI√ČRU A VIZUALIZ√ĀCIE

Odborné poradenstvo na predajnom mieste : ZDARMA

3D vizualiz√°cia:¬†cena z√°vis√≠ od n√°rońćnosti interi√©ru

Cena 3D vizualiz√°cie sa po objednan√≠ v√Ĺroby n√°bytku odpońć√≠ta z ceny z√°kazky.

  • ¬†N√°vrh (vizualiz√°cia) n√°bytku ‚Äď od 100 ‚ā¨ – 150 ‚ā¨
  • 2 zmeny (farba dvierok, prac. dosky, zmena dvierok za z√°suvky … a pod.) ‚Äď ZDARMA
  • KaŇĺd√° ńŹalŇ°ia zmena +30 ‚ā¨
  • Zmena dispoz√≠cie ‚Äď ako nov√Ĺ grafick√Ĺ n√°vrh
Rozmerov√° dokumetn√°cia:
  • Zak√≥tovan√© umiestnenie v√Ĺvodov elektriky a vody – od 50 ‚ā¨
  • Rozmerov√° dokument√°cia n√°bytku – od 150 ‚ā¨
V√Ĺrobn√° dokument√°cia¬†spolu s 3D n√°vrhom n√°bytku ‚Ästod 300 ‚ā¨
Vypracovanie cenovej ponuky¬†z n√°vrhu ‚Äď ZDARMA
Zameranie priestoru, okres Bratislava ‚Äst50‚ā¨

UŇĺ od roku 2002 pre v√°s s radosŇ•ou vytv√°rame n√°bytok na mieru do kompletn√Ĺch interi√©rov, ob√Ĺvacej izby ńći detskej a Ň°tudentskej izby. ZohńĺadŇąujeme potreby modern√©ho, Ň°t√Ĺlov√©ho a kvalitn√©ho n√°bytku. Rozumieme individu√°lnym poŇĺiadavk√°m a pracujeme so Ň°irokou Ň°k√°lou materi√°lov a vzorov. Vyrob√≠me pre v√°s kuchynsk√Ĺ n√°bytok, ktor√Ĺ bude radosŇ• vidieŇ• aj pouŇĺ√≠vaŇ•.

Máte záujem o vytvorenie grafického návrhu interiéru alebo vizualizáciu ?

Kontaktujte n√°s